E-mail Disclaimer

This e-mail may contain confidential information and may be legally privileged and is intended only for the person to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, you are notified that you may not use, distribute or copy this document in any manner whatsoever. Kindly also notify the sender immediately by telephone and delete the e-mail. Rode & Associates does not accept liability for any damage, loss or expense arising from this e-mail and/or accessing any files attached to this e-mail. Disclaimer is deemed to form part of the content of this email in terms of Section 11 of the Electronic Communications & Transactions Act, 25 of 2002.

Hierdie e-pos kan dalk vertroulike inligting bevat en kan moontlik regtens beskermd wees en is slegs bedoel vir die persoon aan wie dit gerig is.  Indien u nie die bedoelde ontvanger is nie, word u hiermee verwittig dat u op geen wyse hoegenaamd hierdie dokument mag gebruik, versprei of kopieer nie.  Lig ook asseblief onmiddellik die afsender telefonies in wen skrap die e-pos.  Rode & Genote aanvaar geen aanspreeklikheid vir enige skade, verlies of onkoste voortspruitend uit hierdie e-pos of weens toegang verkry tot enige lêers wat by hierdie e-pos aangeheg is.  Hierdie vrywaring word ingevolge Artikel 11 van die Wet op Elektroniese Kommunikasies en Transaksies, 25 van 2002, as deel van die inhoud van hierdie e-pos geag.